با درود
نسخه جدید تار نمای دانشنامه تاریخ ایران با تغییرات اساسی از سال 2015 به زبان های پارسی , فرانسه و انگلیسی در دسترس خواهد بود. شما می توانید فعالیت های گروه دانشنامه را از شبکه های اجتماعی چون
فیس بوک یا تار نمای آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی www.methodologica.fr دنبال نمایید. همچنین شما می توانید نسخه   PDF   کاتالوگ 2014 دانشنامه تاریخ ایران را در اینجا بخوانبد.
Bienvenu
La nouvelle version du site de l’Encyclopédie Historia Iranica sera en ligne à partir de janvier 2015 en trois langues : persan, français et anglais. En attendant vous pouvez suivre les activités de l’encyclopédie sur les réseaux sociaux comme Facebook ou le site de Methodologica Universitas, Ecole Supérieure de Méthodologie des Sciences Humaines www.methodologica.fr Vous pouvez également télécharger le catalogue 2014 de l’encyclopédie en PDF
Welcome
The new version of the Encyclopaedia Historia Iranica’s website will be online as of January 2015 in three languages (Persian, French and English). However, you can follow the encyclopaedia’s activities on social networks such as Facebook or Methodologica Universitas’ website: Graduate School of the Methodology of Humanities. www.methodologica.fr You can also download the 2014 catalogue of the encyclopedia in PDF
دانشنامه تاریخ ایران در گروه روش شناسی علوم تاریخ در آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی در پاریس پژوهش, ویرایش و منتشر می گردد. برای تماس با دانشنامه تاریخ ایران به این نشانی رایانامه (ایمیل) ارسال نمایید: contact@historiairanica.com
École Supérieure de Méthodologie des Sciences Humaines Département de méthodologie des Sciences Historiques
کاتالوگ 2014 دانشنامه تاریخ ایران